Marineterrein Amsterdam

Een onafhankelijk blog van een Kattenburger over de herontwikkeling van het Marineterrein Amsterdam. Van een gesloten enclave naar een plek voor iedereen. Blog Marineterrein gaat door als marinekwartier.com

maandag 19 februari 2018

Buurtplatform Kattenburg / Marineterrein presenteert eigen visie op ontwikkeling

In antwoord op de enige tijd geleden verschenen Principenota Marineterrein van Rijksvastgoed en Gemeente Amsterdam, waarin de beoogde uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Marineterrein zijn vastgelegd, heeft het Buurtplatform Kattenburg / Marineterrein een eigen nota opgesteld:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uitgangspunten invulling Marineterrein
1Kattenburg


Marineterrein = Kattenburg
De inrichting van het Marineterrein kan niet los gezien worden van de inrichting van de woningen en de infrastructuur van Kattenburg en de Oostelijke Eilanden. Dat levert wederzijds profijt op. Geen eiland op een eiland, de muur overwonnen. Reductie van verkeer op de Kattenburgerstraat levert een gezond milieu op voor 1Kattenburg en neemt de fysieke barrière weg.

Stadspark met ruimte voor rust en ontmoeting
Ruim baan voor een stadspark (Marinepark) als een oase van rust, water, groen, oude en nieuwe bomen. Geen opgeknipte stukjes groen tussen de bebouwing. Ruimte voor sport, spel en culturele activiteiten voor iedereen.

Duurzaam in ecologie, in economie en sociaal-cultureel
Het Marineterrein wordt een duurzame ecowijk met inheemse beplanting (goed voor insecten, bijen, vlinders). Autovrij, met ontsluiting van het terrein voor fietsers en voetgangers. Met collectieve warmtevoorziening, duurzame energiebronnen en vervoermogelijkheden. En met ruimte voor duurzame bedrijvigheid, ook cultureel,

Betrek de bewoners
De bewoners van Kattenburg en omgeving, de corporaties, de instellingen en voorzieningen in de buurt willen graag mee vorm geven aan de plannen. Dan ontstaat naast een fysiek ook een sociaal weefsel dat aansluit bij de bestaande omgeving.


Buurtplatform Kattenburg - Marineterrein
Januari 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1Kattenburg
geen eiland op een eiland
verstandige plannen maken met bewoners

toelichting op onze 4 uitgangspunten

Marineterrein = Kattenburg
Het Buurtplatform heet vanaf het begin in 2014: Buurtplatform Kattenburg ‑ Marineterrein. In de naamgeving destijds hebben we al aangegeven dat het ons te doen is om heel Kattenburg. We streven naar een sociaal weefsel met de nieuwe bewoners en gebruikers van het Marineterrein. Sport, onderwijs, zorg en culturele activiteiten kunnen dit weefsel versterken. De gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor “een significante rol voor maatschappelijke voorzieningen, waaronder zorg, sport, onderwijs en creativiteit. Het Centrum kampt met een tekort aan ruimte voor maatschappelijk en creatieve initiatieven.”
Ook de gezamenlijke missie voor een duurzame invulling van het eiland draagt bij aan de cohesie. Wat zal helpen: zoveel mogelijk muur slopen, gezamenlijk optrekken op gebied van internetontwikkeling en projecten op het gebied van duurzaamheid, zoals warme/koudeopslag,  aan- en afvoer over het water, groenvoorziening en waterhuishouding.
Het verkeer op de Kattenburgerstraat moet verminderen waardoor de luchtkwaliteit van de woonomgeving verbetert. Bereikbaarheid door het openbaar vervoer – ook over water - dient opnieuw bekeken te worden. Met een eventuele fietsbrug over het IJ zal de druk op de Kattenburgerstraat toenemen. Veilige oversteekplaatsen op de Kattenburgerstraat voor wandelaars en fietsers bevorderen de samenhang van bewoners en gebruikers van 1Kattenburg.

Stadspark met ruimte voor rust en ontmoeting
Het nut van een stadspark in het centrum van Amsterdam is onbetwist. Alleen de omvang ervan staat ter discussie. De bestuurscommissie centrum adviseert de gemeenteraad vergroening van de bouw en een zg. beeld kwaliteitsplan. Het Buurtplatform ziet niets in ‘pocketparks’ (Principenota) maar streeft naar een aaneengesloten stukken groen met behoud van groene kades.
Hoeveel ha moet er bebouwd kunnen worden? Nu is 23% bebouwd van het terrein. In de Principenota wordt meer dan 50% van het terrein volgebouwd, waarvan 80% voor werk en 20% voor wonen. In de gemeenteraad is een motie aangenomen (GL, SP, PvdA en CDA) waarin “meer ruimte voor wonen” wordt bepleit. Ook partijen als D66 en VVD willen “wonen een groter aandeel in het programma geven – minimaal 35% “. Over het woonaanbod hoor je diverse verhoudingen: 40% sociale huur, 40% voor de middeninkomens en 20% koopwoningen is het streven van de gemeenteraad.
Het draagvlak om de sportfaciliteiten op het Marineterrein te behouden wordt steeds groter. De bestuurscommissie centrum had zich hiervoor al uitgesproken en ook de meerderheid in de gemeenteraad stelt zich hierachter, mede gelet op het advies van de Sportraad. Het Evenementengebouw moet een spilfunctie krijgen voor culturele activiteiten door een onafhankelijke programmering.


Duurzaam in ecologie, in economie en sociaal-cultureel
Bij de invulling van het Marineterrein (en voor het gebruik van het water om het eiland) is duurzaam het leidende principe. Dat geldt ook voor de keuze van de bedrijven en instellingen op het terrein. Een groene enclave dus.
Op Wittenburg hebben bewoners een paar jaar geleden een bijenkolonie gesticht.  We hebben gekeken of er voldoende voedsel voor hen is. Dat bleek minimaal. Maar er is al veel verbeterd. We hebben nu aandacht voor inheemse planten. Langs de oever van de Eilandenboulevard op Kattenburg is daar rekening mee gehouden. Ook op de Nieuwe Hoofdhof en in de binnentuinen op Kattenburg zie je steeds meer insecten, bijen en vlinders. Op ambtelijk niveau (Ruimte & Duurzaamheid) zei men dat biodiversiteit geen prioriteit heeft op het Marineterrein – dat was voor de wetenschappelijke publicatie over de teruggang van de insectenpopulatie met 75%. In de Principenota wordt gesteld dat er verder op dit onderwerp gestudeerd wordt. De vele klinkers en het kort gemaaide gras op het Marineterrein dragen weinig bij aan de voeding. 
Het Buurtplatform steunt economische initiatieven die de groene economie verder helpen, innovatief zijn op het gebied van bouwen (natuurinclusief bouwen), milieu en omgeving.
Het Buurplatform ijvert voor een ‘gelaagde’ invulling van het Marineterrein. Naast ruimte voor start-ups zien wij de volgende functies:
-       sociaal-cultureel aanbod en sociaal-culturele voorzieningen: het culturele aanbod moet passen in het weefsel van het Stadspark (zoals een openluchtbioscoop). Er is ruimte voor kleinschalige evenementen, aanbod voor cultuur- en natuureducatie (het Mulder-van Eyck kinderkwartier, zoals bepleit door de Amsterdamse Kunstraad), ateliers (zie Initiatiefvoorstel GL)
-       een buurt service punt voor goederen en diensten: hier kunnen bewoners hun pakketje afhalen of hun foodbox, hier stap je op de watertaxi, je kunt hier in kleine kring overleggen, hier is een informatiepost, een medisch spreekuur, de fysiotherapeut houdt er praktijk
-       een schoolvoorziening: mogelijk de Vinse School, een zg. technasium. Het jaarsysteem is vervangen door opdrachten per vak. Er wordt geleerd door te werken aan kunstzinnige en/of technische producties; ambachtslieden, vormgevers, innovators, architecten, bouwkundigen en wetenschappers zijn bij het onderwijs betrokken. De school groeit snel, heeft meer ruimte nodig en wil graag op het Marineterrein. De Vinse School is een bottum-up, innoverende school die uitstekend bij onze uitgangspunten voor de invulling van het Marineterrein past. Verder pleiten de aanwezigheid van het sportveld, het publieke zwemwater en de nabijheid van OBA, De Waag Society voor vestiging. De gemeente Amsterdam verwacht een stijging van het aantal middelbare scholieren in de komende zestien jaar en heeft een school ingetekend op het Marineterrein
-       sportvoorzieningen: “De Sportraad adviseert de reeds aanwezige sportieve ruimte op het Marineterrein te handhaven en deze op een innovatieve manier in te richten en te exploiteren. Meer nog dan een unieke kans is dit naar mening van de Sportraad een absolute noodzaak. Ten eerste omdat stadsdeel Centrum momenteel slechts één postzegelsportparkje kent en haar bijna 90.000 inwoners - ook de aller jongste en oudste - voor een groot deel van hun sportbehoeften dus zijn aangewezen op sportvoorzieningen aan de randen van de stad. Daarnaast zijn op het Marineterrein reeds verschillende sportfaciliteiten aanwezig. Niet alleen zijn dus slechts relatief lage aanpassingskosten noodzakelijk, ook blijven bestaande functies gehandhaafd en vormt het een logische en versterkende aanvulling op het groene karakter van het gebied. Ten derde is sport een geschikt instrument om het Marineterrein te integreren in het omliggende stedelijk weefsel en zo de toegankelijkheid van het gebied te vergroten”, aldus de Sportraad
-       woonruimte voor ouderen: vanaf 2016 zal het aantal ouderen 70+ in tien jaar tijd met 61% stijgen (Bureau OIS).  We spreken over 4000 ouderen erbij. Veel woningen in het centrum zijn niet geschikt (of geschikte te maken) voor ouderenhuisvesting. Huisvesting van deze groep in de buitenwijken is voor de meeste ouderen geen oplossing omdat ze aan hun buurt en mantelzorgers gebonden zijn. En verder woonruimte voor gezinnen

Betrek de bewoners
Op 1 juli 2018 moet er een Planologisch Richtinggevend Document op tafel liggen voor het Rijk, aldus wethouder Van der Burg. Maar eerst nog verkiezingen (maart 2018).
Bij de plannenmakers bestaat er een huiver voor een bestemmingsplan, immers het Marineterrein moet organisch, gefaseerd en adaptief ontwikkeld worden. De VVAB is deze mening niet toegedaan. De meerderheid in de gemeenteraad vindt dat de inspraak van bewoners en gebruikers van 1Kattenburg goed geregeld moet worden.

Voor 1 juli 2018
In het Planologisch Richtinggevend Document:
-       overleg over de uitgangspunten van het Buurtplatform opgenomen
-       borging van de inspraak
September 2018
Principenota II:
-       overleg over de waarden opgenomen voor de invulling van het terrein (‘gelaagde’ invulling: naast economische functie, sociaal-cultureel, recreatief en wonen.
-       borging van de inspraak van de buurt
Januari 2019
Projectnota, gebiedsconcept:
-       het percentage groen en onverhard, percentage bebouwing
-       percentage bruto vloeroppervlakte
-       bouwhoogten
-       omvang woonruimte
-       omvang bedrijfsruimte
-       omvang sociaal-culturele voorzieningen
Borging van de inspraak
Vanaf voorjaar 2019
Overleg over de uitwerking in werkgroepen uit de buurt


Blogarchief