Marineterrein Amsterdam

Een onafhankelijk blog van een Kattenburger over de herontwikkeling van het Marineterrein Amsterdam. Van een gesloten enclave naar een plek voor iedereen.

dinsdag 21 november 2017

Directe verbinding tussen Marineterrein en Centraal Station 2,5 jaar afgeslotenBruglocatie
Een klein jaar geleden schreef ik al eens over de onhandig gekozen plek van de (tijdelijke?) Commandantsbrug van het Marineterrein naar de Dijksgracht. Uiteindelijk was ik toch wel positief over deze brug, omdat het zicht vanaf de kade op het terrein richting Nemo (de andere optie voor een bruglocatie) op deze manier voorlopig ongeschonden is gebleven en de grote hordes toeristen en andere bezoekers het terrein gelukkig nog steeds slecht weten te vinden. Er heerst hier nog immer relatieve rust.

College van Rijksadviseurs
In maart 2014 stelde het College van Rijksadviseurs al dat de keuze voor een brug richting Dijksgracht vooral leek gericht op stimulering van de kop van de Dijksgracht en dat een brug naar Nemo het Marineterrein veel beter zou ontsluiten. De gemeente hield echter haar poot stijf en koos voor de huidige locatie.

Commandantsbrug 2,5 jaar vrijwel nutteloos
Echter nu blijkt er dat men misschien toch beter voor een bruglocatie richting Nemo had kunnen kiezen. De braak liggende bouwlocatie op de kop van het Oosterdokseiland is dit jaar gegund aan Booking.com, dat er zijn hoofdkantoor gaat vestigen. Een giga-bouwproject op een locatie met weinig ruimte voor de benodigde logistiek. Om de bouw toch zo goed mogelijk te faciliteren haalt de gemeente de Oosterdoksdraaibrug (tussen Dijksgracht en Oosterdokseiland) vanaf begin 2018 voor 2,5 jaar uit de running en is de directe verbinding tussen Marineterrein en Centraal station dus verdwenen. Nu had je natuurlijk op je klompen kunnen aanvoelen dat een dergelijke bouwlocatie met het aantrekken van de economie spoedig ontwikkeld zou gaan worden, maar blijkbaar heeft men dit bij de keuze voor de uiteindelijke locatie van de Commandantsbrug niet ingecalculeerd. De rust op het Marineterrein is wellicht voor een flinke periode extra goed verzekerd. Dat dan weer wel!vrijdag 17 november 2017

Gemeente Amsterdam wil middelbare school op MarineterreinDat staat in het integraal huisvestings plan (ihp) van de gemeente die naar aanleiding van de bouw van 50.000 woningen in de stad is geactualiseerd. 
Door de stijgende vraag onder expats komen er ook een tweede openbare internationale school (naast het bestaande AICS) en nog een internationale privéschool in de stad.

Sloterdijk
In nieuwe woongebieden komen vooral basisscholen te staan, omdat het de bedoeling is dat kinderen in hun eigen buurt naar school kunnen. Zo worden er behalve 7000 woningen in het NDSM-gebied in Noord vanaf 2023 ook drie nieuwe basisscholen gebouwd. Rond Sloterdijk (7500 woningen) komen vanaf 2020 vier nieuwe basisscholen en een nieuwe middelbare school. 
Bij Overamstel (10.000 woningen) worden vanaf 2020 maar liefst twee middelbare scholen en vier basisscholen verwacht. Ook onder meer het Schinkelkwartier krijgt vier nieuwe basisscholen en rondom IJburg komen er twee nieuwe middelbare scholen en een paar basisscholen. Het Marineterrein krijgt een middelbare school, net als de Sluisbuurt. 

Krimp
Behalve gebieden die groeien, zijn er ook delen van de stad waar het aantal kinderen juist afneemt. Gezinnen vertrekken uit de stad, waardoor sommige scholen juist te maken krijgen met krimp. Op dit moment zijn er 48 basisscholen onder de opheffingsnorm van 194 leerlingen. 
De gemeente wil dat schoolbesturen gezamenlijk tot een voorstel komen om kleine, kwetsbare scholen te sluiten, te verhuizen of samen te voegen. Schoolbesturen zijn daar over het algemeen huiverig voor. 
De gemeente verwacht dat het aantal basisschoolleerlingen de komende jaren afneemt, om vanaf 2023 weer te gaan stijgen tot rond 68.000 leerlingen in 2032. 

Gezond schoolgebouw
Het voortgezet onderwijs verwacht een lichte stijging in de komende zestien jaar. De totale investering van de gemeente voor de periode 2018-2022 komt neer op € 830,2 miljoen euro - dat gaat naar nieuwbouw, renovatie en verhuizing van scholen, de bouw van gymzalen en het renoveren van scholen tot 'gezond schoolgebouw.'
De gemeente is verantwoordelijk voor de gebouwen en schoolpleinen van scholen, de financiering voor het personeel en de school zelf komt van het Rijk.
dinsdag 14 november 2017

Toch stadslandbouw op Marineterrein?#AmsterdamLightFestival #ironiemodusaan


vrijdag 10 november 2017

VVD maakt zich zorgen over mogelijkheden tot inspraak rond Marineterrein

Gisteren werd in de Gemeenteraad van Amsterdam een motie (een initiatief van GroenLinks) aangenomen waarin werd besloten om de verdere besluitvorming aangaande het Marineterrein uit te stellen tot na de Gemeenteraadsverkiezingen van 23 maart 2018.

Hieronder een videoverslag van 19 minuten met daarin de standpunten van de verschillende partijen in de raad. Opvallend is dat juist de VVD zich zorgen maakt over de mogelijkheden tot inspraak door bewoners.

Onder de video de standpunten nog eens kort samengevat.Standpunten:
GroenLinks vraagt meer tijd voor plannen en besluitvorming. Daarnaast wil men wel werkgelegenheid op het terrein, maar dan kleinschalige bedrijven en geen 'topmilieu' zoals Google of Facebook. Ook ziet men graag culturele en maatschappelijke voorzieningen verschijnen. De motie pleit ook voor aanzienlijk meer woningen dan de 20% in de Principenota.
D66 wil wel wat meer woningen, maar neemt genoegen met (minimaal) 35%. Daarnaast ziet men graag een grote hoeveelheid bedrijven, maar niet perse de grote tech-reuzen.
PvdA heeft ook geen bezwaar tegen bedrijvigheid, maar wil vooral meer (betaalbare) woningen in de mix.
VVD houdt vast aan het 'topmilieu'. Deze partij wil uiteindelijk wel wat meer woningen op het terrein. Men steunt hierin de (uiteindelijk verworpen) motie van D66. De VVD heeft wel zorgen over het participatietraject rond de planvorming en vraagt de wethouder de Gemeenteraad duidelijk te maken hoe de inspraak tot aan de verkiezingen geregeld gaat worden.
Wethouder Van der Burg van Grondzaken (VVD) stelt dat het terrein nog niet gekocht is door de Gemeente (RijksVastgoed is op dit moment nog de eigenaar). Hij geeft aan dat de gemeente door zal gaan met gesprekken met omwonenden. Verder wijst hij nog op het feit dat de gemeente de planologische uitgangspunten duidelijk moet hebben vóór 1 juli 2018.

donderdag 9 november 2017

Gemeenteraad wil meer woningen en voorzieningen op Marineterrein

De Gemeenteraad heeft vandaag de motie van GroenLinks, SP, PvdA en CDA (BF, zie hieronder) aangenomen met daarin de opdracht aan het College om opnieuw met het Rijk te gaan onderhandelen om tot een groter aandeel woningen op het Marineterrein uit te komen. Daarnaast wil de raad meer voorzieningen, waaronder plaats voor zorg, sport, onderwijs en creativiteit in de plannen terugzien.Lees hier het artikel in Het Parool.

Hieronder de motie die is aangenomen (BF) en daar weer onder de motie van D66, VVD en CDA die het niet gehaald heeft (BG).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motie (BF)
van de raadsleden
Nuijens (GroenLinks)
Bakker (SP)
Geenen (PvdA)
Boomsma (CDA)

Inzake het Marineterrein, teneinde waardering uit te spreken voor de opstelling van de wethouder Ruimtelijke Ordening en verschillen te benoemen met de Principenota Marineterrein.

Aan de gemeenteraad van Amsterdam
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:
De raad,
Gehoord de discussie over de Principenota van het college van burgemeester en wethouders inzake het Marineterrein en het Initiatiefvoorstel Nuijens "Nieuw-Kattenburg: Het Marinetterein als Creatieve Oase en Lofzang op de Gemengde Stad"

Constaterende dat:

- Het Rijk eigenaar is van het Marineterrein;
- De Raad planologisch bevoegd is;
- De Principenota een coproductie is van College en Kabinet;
- Zonder significante wijzigingen van het geldende bestemmingsplan het Marineterrein niet ontwikkeld kan worden;

Overwegende dat:

- Amsterdam kampt met een significant tekort aan betaalbare woningen voor lagere en middeninkomens;
- Het Centrum kampt met een tekort aan ruimte voor maatschappelijke functies en creatieve ruimte;
- Het Marineterrein een significante bijdrage kan leveren aan het herstel van de functiebalans in het Centrum;
- De Principenota een verhouding voorstelt van 80% werk en 20% wonen, waarbij de werkcomponent vooral gericht is op functies met een internationaal kaliber;
- Het na meer dan drie eeuwen van belang is dat het Marineterrein een stuk Amsterdam wordt waar alle Amsterdammers iets aan hebben;
- Het College al op 15 november opnieuw met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken spreekt over de toekomst van het Marineterrein.

Besluit:
- Kennis te nemen van voornoemd Initiatiefvoorstel en de Principenota;
- De toezegging van de wethouder Ruimtelijke Ordening om de kaderstellende Projectnota niet langer voor de gemeenteraadsverkiezingen voor te leggen, toe te juichen en waarderen.

Spreekt uit:
- Op het Marineterrein aanzienlijk meer ruimte voor wonen te wensen dan voorgesteld vanwege zowel woningnood als de openbare beleving van het terrein;
- Dat Amsterdam ook ruimte mag bieden aan internationale, innovatieve bedrijven, die vestigingsruimte wensen in een 'centrummilieu' en dichtbij een OV-knooppunt, maar het Marineterrein daarvoor niet te zien als aangewezen of enige plek;
- Gezien de vercommercialisering en de steeds schevere functiebalans van het Centrum op het Marineterrein een significante rol te zien voor maatschappelijke functies en voorzieningen, waaronder zorg, sport, onderwijs en creativiteit.

Verzoekt het college:
In de voorbereidingen van de Projectnota -tussen nu en de verkiezingen- niet alleen de Principenota maar ook bovenstaande uitspraken van de -nu zittende- Raad als basis voor verdere samenwerking met het Kabinet te gebruiken.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,
J.W.Nuijens
N.T.Bakker
T.Geenen
D.T. Boomsma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motie "Meer woningen Marineterrein" (BG)

van de leden Van Osselaer (D66) Dijk (VVD) en Boomsma (CDA)

Aan de gemeenteraad
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:
De raad,
Gehoord de discussie over het Principebesluit Marineterrein.

Constaterende dat:
• Het Principebesluit Marineterrein voorziet in de ontwikkeling van de locatie met als primaire functie werk en onderwijs
• Het besluit verder een aanvullende mix van functies voorziet die de hoofdfuncties en het specifieke verstedelijkingsbeeld versterken: wonen, sport, groen, ontmoeting en cultuur.
• In dit geheel slechts 20% van het beschikbare oppervlak beschikbaar is voor wonen

Overwegende dat:
• Het in het besluit beoogde concept een grote toegevoegde waarde kan hebben voor de Amsterdamse economie en veel banen kan opleveren
• Er echter tevens een grote schaarste is aan woningen in Amsterdam
• Buurten met slechts 20% woonfunctie met name na kantooruren een verlaten en onveilige indruk kunnen maken en het staand beleid is om functies in buurten te mengen

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
• In de verdere uitwerking van de plannen voor het Marineterrein wonen een groter aandeel in het programma te geven - minimaal 35% - en deze toegenomen woonfunctie te combineren met de primaire functie van werk en onderwijs.

De leden van de gemeenteraad
J.P.D. van Osselaer (D66)
T.W. Dijk (VVD)
D.T. Boomsma (CDA)


woensdag 1 november 2017

Afdeling rijdend erfgoed op MarineterreinWethouder Van der Burg gaat onderhandelen met Rijksoverheid om plannen Marineterrein bij te stellen

Gisteren werd in de Commissie Ruimtelijke Ordening van de Amsterdamse Gemeenteraad de Principenota Marineterrein besproken. Raadslid Nuijens van GroenLinks had zijn eigen alternatieve plan - "Nieuw Kattenburg" - ook ter beoordeling ingediend. Hiervoor ontving hij opvallend veel complimenten van de andere raadsleden.
Al snel bleek dat veel partijen, zowel uit de coalitie als uit de oppositie, op verschillende punten niet wilden instemmen met de Principenota zoals die door het College van B&W is gepresenteerd. Hierop nam wethouder Van der Burg het besluit om het behandelen van de nog op te stellen Nota van uitgangspunten en Projectnota uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Hieronder een beeldverslag van de vergadering. Er is blijkbaar iets mis gegaan met de videoregistratie, want de 2 insprekers zijn niet te zien en een deel van het betoog van het raadslid van de VVD is ook weggevallen. Onder de video een korte beschrijving van de standpunten.Dit vinden de verschillende partijen van de Principenota:

GroenLinks gaat voor het eigen plan. Dat spreekt voor zich.

D66 vindt dat er te weinig woningen in het plan zitten. D66 komt wel enigszins terug van haar eerdere eigen moties, want meer park zien we niet echt meer terug. Ook ziet men de bouw van kantoren op deze plek nu wel zitten.

De PvdA is het met GroenLinks eens dat men pas op de plaats moet maken en de plannen beter moet maken. Dus niet snel nog voor de verkiezingen er door jassen. Verder begrijpt de PvdA de zorgen van bewoners om het Marineterrein niet opnieuw tot een enclave te maken. Dus niet een eiland op een eiland, maar een integrale ontwikkeling van heel Kattenburg. Daarnaast vraagt de PvdA zich af waarom er niet met een bestemmingsplan wordt gewerkt. Dat is namelijk eerder misgegaan in de stad.

De SP heeft zorgen over de kwaliteit van de participatie. Wat gaat er gebeuren met de opgehaalde informatie uit de stad? Verder steunt men plan Nuijens.

Het CDA wil het terrein historiserend bebouwen met grachtenpanden, inclusief geveltjes. Dit ontlokte enige gegniffel, maar het CDA meent dit oprecht. Verder pleit men voor ouderenwoningen met hofjes. Sociale woningbouw ziet het CDA niet als een optie vanwege de grote hoeveelheid sociale woningen die er al in dit gebied zouden zijn.

Raadslid Nuijens (GroenLinks) had nog enige aanvullende vragen. Waarom bepaalt de Rijksoverheid eigenlijk wat er gebouwd gaat worden? Van der Burg was hierin eerlijk: men wil voldoende kwaliteit en dus een bepaalde economische waarde creëren om tot een reële prijs te komen. Daarbij wil men dat de plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Van der Burg wees er wel op dat ook de Gemeente Amsterdam aan de plannen meewerkt en dus wel wat in te brengen heeft.
De wethouder schetste nog het scenario waarbij Rijk en Gemeente er niet uit zouden komen. Dan zou het terrein zomaar aan de markt overgeleverd kunnen zijn, waarbij we de regie zouden kunnen verliezen. Een beetje bangmakerij mijns inziens.
Nuijens stelde vervolgens dat de raad toch echt het enige planologisch bevoegde orgaan is in deze. Waar ziet de wethouder dan wel ruimte voor de gemeenteraad? Van der Burg bevestigde dat elk voorstel door de raad moet worden goedgekeurd. Eerder gaat er geen schop de grond in.

Van der Burg ging ook nog in op de vraag waarom er juist op deze plek kantoren moeten komen. Dit is volgens de wethouder omdat het topsegment graag in het historische centrum wil zitten. Daarnaast wil men bedrijvigheid graag rond vervoersknooppunten situeren. In dit geval het Centraal Station en de Noord-Zuidlijn. Het zou duurzamer zijn om wonen en werken dichter bij elkaar te brengen en te verdichten. Nuijens stelde dat dit ook op andere plekken zou kunnen

GroenLinks gaat nu kijken of het nog een door andere partijen gesteunde motie gaat opstellen of dat men de verkiezingen afwacht. Wethouder Van der Burg zal de bezwaren van de raad aan het Rijk overbrengen

Nog een pikant laatste punt. Verschillende raadsleden prezen het voorstel uit de Principenota om de kades van het Marineterrein vrij en openbaar toegankelijk te houden. Kennelijk is men niet op de hoogte van de plannen die er op dit moment bij Bureau Marineterrein zijn om dat los te laten en in ieder geval langs de Dijksgracht de bebouwing tot aan het water door te trekken. Hierdoor zal de toegang tot de grachten er enkel nog voor eigenaren van de panden zijn en zou een ongehinderde doorloop langs de oevers onmogelijk worden.