Marineterrein Amsterdam

Een onafhankelijk blog van een Kattenburger over de herontwikkeling van het Marineterrein Amsterdam. Van een gesloten enclave naar een plek voor iedereen.

dinsdag 31 oktober 2017

Verdere bespreking Projectnota Marineterrein waarschijnlijk uitgesteld tot na gemeenteraadsverkiezingen 2018

BREAKING

Zojuist heeft Wethouder Van der Burg (VVD) in de Commissie Ruimtelijke Ordening van de Amsterdamse Gemeenteraad besloten dat verdere besluitvorming inzake het Marineterrein tot na de gemeenteraadsverkiezingen wordt uitgesteld. Later meer...

Update 1-11:
Wethouder Van der Burg ziet nu geen meerderheid voor de Principenota. Hij moet dus gezien de huidige samenstelling van de Gemeenteraad met iets anders komen, of afwachten tot na de verkiezingen. Raadslid Nuijens (GroenLinks) gaat kijken of hij met collega's in de raad met een motie gaat komen. Hij trok zijn eigen voorstel in om de wethouder niet voor de voeten te lopen.
Burgers spreken in bij Commissie Ruimtelijke Ordening over plannen Marineterrein

Vorige week woensdag zou eigenlijk de bespreking van de Principenota Marineterrein aan de orde komen bij de commissie Ruimtelijke Ordening van de Amsterdamse Gemeenteraad. Door de overvolle agenda was er enkel plaats voor het inspreken van burgers op dit onderwerp. Hieronder een verslag daarvan. Vandaag zal men dit agendapunt alsnog oppakken.

Korte samenvatting van de standpunten:
Dhr. Agterof pleit voor een algehele (buurt)aanpak in de ontwikkelingsplannen. Oog voor duurzaamheid en verbinding met de buurt. Geen eiland op een eiland. Doorbreek de muur langs de Kattenburgerstraat. Geen zuiver economisch plan, maar het creëren van maatschappelijke en ecologische waarde voor de stad.
Dhr. Snoek vraagt om minder haast en hekelt het gebrek aan inspraak. Hij stelt voor middelen vrij te maken om de door hem gewenste inspraak mogelijk te maken.
Mevr. Alting woont op de Dijksgracht en vreest voor meer drukte en lawaai. De voorgestelde bebouwing tot aan de waterkant zal het spoorgeraas versterken en zonlicht op de woonboten wegnemen.maandag 30 oktober 2017

Chinezen hebben interesse in Marineterrein

Waar velen in de buurt al bang voor waren lijkt nu echt te gebeuren: 'De Chinezen' hebben belangstelling voor het Marineterrein. Men hoeft zich echter geen zorgen te maken. Het gaat hier slechts om een Chinese delegatie van de Wereldbank die interesse toont voor het blauw/groene dak van Project Smartroof. Vooralsnog geen vastgoedjongens dus.Foto: Kasper Spaan

Stadsdeel Centrum vergadert over advies aan Gemeenteraad inzake Marineterrein

Vorige week dinsdag debatteerde de Bestuurscommissie (Stadsdeelraad) Amsterdam Centrum over het ongevraagde advies dat men aan de Gemeenteraad wil overbrengen naar aanleiding van de Principenota Marineterrein zoals het College van B&W die heeft vastgesteld.
De verschillende partijen blijken elkaar op verschillende punten gevonden hebben.


Kijk hier het betreffende onderdeel van de vergadering terug:Dit zijn de punten uit het conceptadvies zoals het voorlag:

Groen
In het Principebesluit is opgenomen 50% bebouwd, 50% onbebouwd. In het Centrum is weinig groen. In de nota staat opgenomen dat de voorwerf behouden blijft als stadspark. Hieruit volgt dat dat het overige deel van het terrein dichter bebouwd wordt dan 50%. De keuze van 50% onbebouwd met daarin ook de infrastructuur en behoud van de voorwerf als stadspark, betekent een behoorlijke opgave om ook in het overige deel van het terrein een groen karakter te laten behouden. Wij vragen u om ook de rest van het terrein maximaal groen in te richten.

Sport
Het accent voor sport en bewegen juichen wij toe. De invulling hiervan is echter een andere dan wij ons hadden voorgesteld. In de Principenota wordt gesproken van sportelementen als hardlooproute, die uitdagen tot bewegen. In stadsdeel Centrum is geen ander sport(voetbal)veld aanwezig dan die op het Marineterrein. Wij vragen uw aandacht voor behoud van een sportveld.

Puccini
Het Marineterrein is een bijzonder gebied en een bijzondere opgaaf. Wij adviseren u om het, net als Stadswerf Oostenburg, als geheel als bijzondere plek aan te wijzen. 
Uitsluiten functies In de principenota wordt een keuze gemaakt voor een adaptieve ontwikkeling gestuurd vanuit een gebiedsconcept. Wij adviseren u om hotelfunctie en grootschalige horeca en retail expliciet uit te sluiten.

Duurzaamheid
De ontwikkeling van dit terrein biedt de unieke mogelijkheid om duurzaamheid centraal te stellen. Het gaat hierbij niet alleen om duurzaam bouwen maar ook duurzaam inrichten en een duurzaam gebruik. Trek hierbij ook gezamenlijk op met de omliggende buurt.

Verbinding Kattenburg
Het risico bestaat op het ontstaan van een gesloten bolwerk. Maak een goede verbinding met de reeds bestaande woonwijk Kattenburg, dit kan op het gebied van duurzaamheid, sport, inrichting openbare ruimte en wonen.

Wonen
Wij gaan er van uit dat voor de verdeling van de woningen de verdeling 40-40-20 wordt gehanteerd.

Betaalbaarheid creatieve bedrijven
Naast de internationale (grote) creatieve bedrijven is er ook ruimte voor het vestigen van jonge, startende, creatieve bedrijven.. Zorg is over de betaalbaarheid van de bedrijfsruimten voor deze jonge, startende creatieve bedrijven.


Korte samenvatting van de gewenste aanpassingen op de conceptbrief:


SP wil graag vastgelegd dat 50% van het Marineterrein groen zal zijn en daarbij zoveel mogelijk aangesloten. Wat overblijft is voor bebouwing en infrastructuur.
SP wil verbinding met de bestaande woonwijk met daarbij nadrukkelijk sociale en culturele voorzieningen. De VVD wilde hier graag uitwerking zien, want er is al een buurthuis in de omgeving (De Witte Boei).
SP wil niet enkel woonruimte voor werknemers van bedrijven. Anders zou er namelijk weinig verbinding met de buurt ontstaan.
VVD wil vastgelegd dat 'innovatief' bouwen ook 'groen' bouwen is. Dus groene gevels en daken.
VVD pleit voor een beeldkwaliteitsplan.
PvdA wil ruime doorgangen in de muur zodat verbinding met de woonbuurt ontstaat.
D66 verwacht een motie van de SP inzake de groene invulling.
D66 voorziet ook doorgangen in de muur.
D66 wil maatwerk voor de verdeling van de woningen op het Marineterrein en niet de hoeveelheden zoals die in de Gemeenteraad voor de gehele stad voor nieuwbouwprojecten zijn afgesproken. Geen 40% sociale huur - 40% middenhuur - 20% koopwoningen dus. Men wilde niet ingaan op wat dan wel als ideale verdeling wordt gezien. D66 zal in de volgende vergadering met een plan komen.

Bestuursvoorzitter Oranje ging er overigens per abuis van uit dat naast de monumenten op het terrein, ook de reeds verbouwde of recent gebouwde panden zeker zullen blijven staan. Dat is niet wat Bureau Marineterrein aan de bewoners heeft verteld. Ook de gebouwen op pootjes aan de kade en het depot van het Scheepvaartmuseum (het glimmende gevaarte achter de muur aan de Kattenburgerstraat) zouden - indien een nieuwe eigenaar dat nodig acht - gesloopt mogen worden in de huidige plannen.

woensdag 25 oktober 2017

Sportraad pleit voor behoud sportvelden MarineterreinBron: Telegraaf 24-10-2017

----------------------------------------------------------------------------------------

Advies van de Sportraad Amsterdam:

Marineterrein - Reactie Principenota

De ontwikkelingen op het Marineterrein in Amsterdam centrum houden de Sportraad Amsterdam al een aantal jaar bezig. Alweer vier jaar geleden is de Sportraad door de bestuurscommissie van het Centrum en het projectbureau Marineterrein gevraagd mee te denken over de sportieve mogelijkheden op het Marineterrein, waar al reeds een prachtig sportareaal aanwezig is.

Regelmatig hebben wij onze ideeën gedeeld (onder meer in de vorm van een adviesbrief, september 2015) en onze kennis beschikbaar gesteld. Met belangstelling keken wij dan ook uit naar het verschijnen van de principenota Marineterrein. Dat gebeurde op 18 juli 2017 toen het college van B & W van Amsterdam een principebesluit over Marineterrein Amsterdam nam. Hiermee is de koers voor de toekomst uitgezet.

In de principenota staan weliswaar enkele mooie passages over het belang van sport en bewegen, echter zonder dat ook maar ergens blijkt dat specifieke ruimte voor sport wordt gereserveerd. In te veel stedelijke plannen heeft dit in het verleden tot problemen geleid, zoals op IJburg, waar een generatie kinderen zonder sportvoorzieningen opgroeide en nog altijd getracht wordt de tekorten in te lopen.

De Sportraad besloot daarop een reactie te schrijven op de Principenota Marineterrein. Dinsdag 31 oktober wordt de Principenota in de gemeenteraadscommissie RO (ruimtelijke ordening) besproken. Het advies van de Sportraad is bij het agendapunt gevoegd. Het advies sluit naadloos aan bij onze strijd om sportieve ruimte in de stad te behouden en waar nodig te verwerven.

Als achtergrond: Het Marineterrein gaat in juli 2018 over in eigendom van Rijk naar de gemeente Amsterdam. Vlak voor de zomer van 2017 heeft het college de Principenota Marineterrein bestuurlijk vastgesteld, waarna deze openbaar is gemaakt. Hierin weliswaar mooie woorden over belang van sport, maar concreet lijken bestaande sportieve faciliteiten te sneuvelen en bestaat de kans dat we het slechts zullen moeten doen met een hardlooproute en wat fitnesstoestellen.

De afgelopen maanden stonden in het teken van een advies- en consultatieronde. De belangrijkste uitkomsten hiervan worden de komende tijd verwerkt in een Nota van Uitgangspunten (oktober 2017) en kunnen worden opgenomen in de uiteindelijke projectnota. Deze moeten vervolgens worden vastgesteld door de gemeenteraad. Planning van vaststelling was februari 2018, maar wellicht dat het besluit over de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 wordt getild. Het is na vaststelling vrijwel onmogelijk om nog iets in de plannen te (laten) wijzigen.


dinsdag 17 oktober 2017

Luchtfoto MarineterreinFoto: Bureau Marineterrein (klik op foto voor groter)

maandag 9 oktober 2017

vrijdag 6 oktober 2017

College ziet niets in alternatief plan GroenLinks voor MarineterreinHet College van Burgemeester en Wethouders laat weten:

Onderwerp 26 september 2017
Bestuurlijke reactie initiatiefvoorstel 'Nieuw Kattenburg: Het Marineterrein als Creatieve Oase en Lofzang op de Gemengde Stad'

Geachte raadsleden,

Het college heeft met interesse kennisgenomen van het initiatiefvoorstel van het raadslid de heer Nuijens getiteld 'Nieuw Kattenburg: Het Marineterrein als Creatieve Oase en Lofzang op de Gemengde Stad'. Met deze brief geeft het college graag zijn bestuurlijke reactie bij het initiatiefvoorstel.
In het initiatiefvoorstel Nieuw Kattenburg: Het Marineterrein als Creatieve Oase en Lofzang op de Gemengde Stad vragen de initiatiefnemers het college om:

1: Een groen autovrij stadspark te garanderen en een bebouwingspercentage van maximaal 50% nu al vast te leggen.

2: Het Marineterrein als 'duurzaam voorbeeldproject' te beschouwen: te kiezen voor een volledig klimaatneutraal terrein, met een zo hoog mogelijke eigen energieproductie. Te streven naar een energievoorziening die in bezit is van lokale gebruikers en bewoners. Alle manieren te onderzoeken waarop een volledig duurzaam Marineterrein kan fungeren als 'motor' voor de verduurzaming van de buurten eromheen.

3: het Marineterrein zoveel mogelijk circulair te ontwikkelen, met hergebruik van aanwezige bouwmaterialen. De inzichten van Amsterdamse pilotprojecten op het gebied van circulair ontwikkelen en de 'Roadmap Circulaire Gronduitgifte' te gebruiken.

4: de ruimte voor creatieve en maatschappelijke functies te behouden: kies voor zo weinig mogelijk kantoren.

5: woonsegment geen sluitstuk van de grondexploitatie laten zijn: investeer in de gemengde stad en kies vroeg voor merendeels sociale huur, aangevuld met middenhuur tot 1,5 modaal.

6: mogelijkheden om het terrein aan te kopen en eventueel later gegenereerde meerwaarde met het Rijk te verrekenen te onderzoeken. Onderzoek ook coöperatieve ontwikkelvornnen en andere manieren om tot de minst winstgedreven invulling te komen.

7: een 'Actieplan Voetganger en Fietsers Marineterrein' te ontwikkelen, zodat de directe toegankelijkheid en de langzaamverkeersroutes eromheen en erdoorheen zo snel mogelijk zo veel mogelijk verbeteren.

8: in de beschikbaar komende gebouwen ruimte voor broedplaatsen en/of ateliers te reserveren, actief nieuwe placemakers uit te nodigen, 'placemaking'-afspraken in ruil voor meerjarige zekerheid te maken en zittende creatieve, niet-commerciële initiatieven met meerwaarde zekerheid te bieden.

9: vanaf volgend jaar een ambitieus aantal atelierwoningen in de beschikbaar komende gebouwen te realiseren.

10: een tijdelijke buurtfunctie in het Poortgebouw te vestigen, en onderzoek de permanente huisvesting van buurt en ontmoetingsfuncties in het Poortgebouw.

11: alle sportfuncties open te stellen voor buurtbewoners en initiatieven zodra het terrein open is, en investeer in de bekendheid van de sportfunctie van het Marineterrein onder Amsterdammers.

12: voor een integrale, groene ontwikkeling van de openbare ruimte te kiezen op en rond het Marineterrein, met bewoners en ondernemers. Onderzoek zelf/medebeheer op en rond het Marineterrein en kleinschalige stadslandbouw op het terrein zelf.

13: in de vrijkomende gebouwen ruimte voor onderwijs en zorgvoorzieningen te reserveren en doe een buurt- en stadsinventarisatie om te zien aan welke voorzieningen behoefte is.

14: Kattenburg, de Kattenburgerstraat en het Kattenburgerplein onderdeel van integrale gebiedsontwikkeling maken. 

15: met de Woningcorporatie een verbeterplan voor de Kattenburgerstraat en omgeving te maken, waaronder voor dubbelgebruik van de parkeergarage.

16: te kiezen voor Top Up3, voor een zo organisch en adaptief mogelijke ontwikkelstrategie.

17: te kiezen voor een participatietraject voor stad én buurt.

De initiatiefnemers pleiten ervoor om ruimte te scheppen door het Marineterrein te vrijwaren van marktdruk. Het initiatiefvoorstel beoogt daartoe vier dingen: ten eerste, ruimte maken en houden voor mede de grondwaarde bepalende keuzes, zodat die niet later door (markt/Rijks)eisen onmogelijk worden gemaakt. Deze keuzes liggen volgens de initiatiefnemers in groen, duurzaam open baar goeddeels terrein, keuze voor betaalbaar woonsegment, keuze voor creatieve en maatschappelijke functies in plaats van commerciële kantoorfuncties. Ten tweede moet de bereikbaarheid van het Marineterrein zo snel mogelijk, zoveel mogelijk worden versterkt door de toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers te vergroten. Ten derde zou de huiskamerfunctie en de openbare beleving van het Marineterrein versterkt moeten worden. Dit kan versneld worden door op korte termijn in te zetten op space-en placemaking door creatievelingen met stedelijke aantrekkingskracht en door het vestigen van maatschappelijke buurtfuncties.

Bestuurlijke reactie
Hieronder geef het college een reactie op het initiatiefvoorstel
Ad 1. Het principebesluit, dat 18 juli 2017 is aangenomen door het college van B&W, voorziet in een ontwikkeling met de verhouding bebouwd/onbebouwd van 50/50. Zowel het groen als de rest van het terrein zal autovrij zijn.

Ad 2 en 3. Het Marineterrein leent zich uitstekend als testlocatie voor oplossingen voor onder andere klimaatvraagstukken. Het Marineterrein is zodoende ook nu al een omgeving waar innovaties worden getest. Duurzaamheid en innovatie zijn speerpunten voor de ontwikkeling. Voorbeelden van initiatieven die op het Marineterrein gerealiseerd zijn, zijn onder andere een project ten aanzien van de verbetering van de waterkwaliteit en het SmartRoof 2.0 op een van de gebouwen. Het doel van de experimenten is om geslaagde innovaties op te schalen naar elders in de stad, de regio en het land. Deze lijn wordt in de toekomst op grotere schaai doorgetrokken. In het principebesluit wordt ingezet op een aantal ambities ten aanzien van duurzaamheid die momenteel verder worden uitgewerkt in het kader van het projectbesluit. Er wordt onder andere ingezet op een warmte- koudeopslag, een duurzaam mobiliteitsinfrastructuur waarbij auto's zoveel als mogelijk worden geweerd van het terrein, innovatieve vormen van afvalinzameling en circulair bouwen. In aanloop naar de volgende fases wordt onderzocht welke onderwerpen prioriteit hebben en welke onderwerpen naast deze ook nog kansen bieden. Het is een nadrukkelijke wens binnen het project om ook de aangrenzende buurten mee te laten profiteren van de investeringen die worden gedaan in de ontwikkeling van het Marineterrein, en daarin waar mogelijk samen op te trekken, zoals ook al gebeurt met OBA, NEMO, Scheepvaartmuseum en andere instellingen in de directe omgeving.. Verder wordt er voor het project gekozen voor een ontwikkeling als flexibel toekomstig stadskwartier, zodat de keuzes die we nu maken, toekomstige innovaties niet onmogelijk maken. Het Marineterrein blijft zodoende ook op langere termijn een 'testbed', zeker ook voor duurzaamheid.

Ad 4. In de bestuursovereenkomst Ontwikkeling Marineterrein Amsterdam, dd. 5 december 2013, is vastgelegd dat het Marineterrein zal worden ontwikkeld tot één van de innovatieve werkplaatsen van Amsterdam, met internationale aantrekkingskracht. Op 27 november 2013 heeft ook de gemeenteraad dit als uitgangspunt voor de ontwikkeling vastgesteld. Het Rijk en het college van B&W hebben ervoor gekozen om, geheel in lijn hiermee, een gevarieerd, creatief en maatschappelijk werk/woonterrein te maken van het Marineterrein. Uit de verkenningen blijkt dat een bepaald type bedrijven en instellingen zich specifiek in en rondom het centrum van Amsterdam willen vestigen (en niet in zakendistricten of op bedrijfsterreinen). Dit type bedrijvigheid gaat veelal om een combinatie van ICT, creativiteit en innovatie. Deze bedrijven en instellingen hebben een groot uitstralingseffect qua werkgelegenheid: elke baan binnen dit type bedrijvigheid veroorzaakt 2 tot 5 andere banen in de omgeving. Er is een hele grote behoefte aan plek voor dit soort bedrijven in het centrum van de stad, maar de ruimte is zeer beperkt, waardoor succesvolle bedrijven gedwongen worden te vertrekken uit de stad. Amsterdam laat hier momenteel kansen liggen.Ook het Rijk, als eigenaar van het terrein, hecht veel waarde aan de economisch sterke positie van Amsterdam en wil deze, met de ontwikkeling van het Marineterrein, ook versterken vanuit het bredere nationale belang: elders in Nederland doen deze kansen zich simpelweg niet voor. Uiteraard is er ook een hele grote behoefte aan woningen in Amsterdam, maar omdat er veel meer mogelijkheden zijn in de stad om woningen te realiseren, en dit type bedrijvigheid juist haar plek zoekt in het hoogstedelijk centrummilieu, is de keuze om het accent voor het Marineterrein te leggen op die bedrijvigheid. Daarnaast is het zo dat de Oostelijke Eilanden overwegend een woonfunctie hebben. Met de toevoeging van het beoogde programma op het Marineterrein ontstaat (inclusief de overige ontwikkelingen in dit gebied) een verhouding wonen/werken die vergelijkbaar is met de binnenstad als geheel. Er wordt ingezet op een brede mix van functies. Innovatie en bedrijvigheid behelst veel meer dan alleen kantoorruimtes. Het doel is om de innovatieve afdelingen van bedrijven en instellingen aan te trekken die met overtuiging aan open innovatie doen en veel kennis uitwisselen met elkaar en met de omgeving. Het project wil zich vooral richten op relatief kleine en middelgrote organisaties - van innovatieve startups tot de research endevelopmentafdelingen van commerciële multinationals - met veel plekken om elkaar te ontmoeten en samen te werken. Voor een dergelijk milieu is een grote schaal nodig, hetgeen nu met het vrijkomen van het Marineterrein beschikbaar komt. Traditionele hoofdkantoorfuncties kunnen elders in de stad en het land terecht omdat deze niet per se vragen om een binnenstedelijke omgeving. Uitgangspunt is verder dat plinten in beginsel een openbare functie krijgen waar iets te beleven valt en waar interactie plaatsvindt.

Ad 5. Het Marineterrein wordt een plek waar gewoond wordt ter ondersteuning van het innovatiemilieu. Wonen zorgt voor continue levendigheid in het gebied. Het woonprogramma moet vooral van toegevoegde waarde zijn voor het concept. Een woonfunctie maakt het bijvoorbeeld ook mogelijk om op dit vlak innovaties te testen, bijvoorbeeld met de bouw en het gebruik van betaalbare en flexibele woonvormen (van jongeren tot ouderen). Er is een nadrukkelijk deel van het terrein bestemd voor een woon/werkwijk, aan de Kattenburgerstraat. In de projectnota wordt het woonprogramma verder uitgewerkt. De Woonagenda wordt meegenomen in de uitwerkingen. Er zit dus een substantieel deel sociaal in. De herontwikkeling van het Marineterrein Amsterdam is niet financieel afhankelijk van het woonprogramma om een positief resultaat te behalen.

Ad 6. Actief blijven sturen op inhoud en kwaliteit is op het concept is belangrijk voor dit gebied. Dit maakt het mogelijk om de ambities blijvend te bewaken en continu te kunnen reageren op veranderingen in de wereld. Er komt geen gedetailleerd plan. Het Marineterrein wordt daarom stap voor stap ontwikkeld op basis van ambities en uitgangspunten die het Rijk en de gemeente met elkaar afspreken. Deze afspraken worden momenteel door het Rijk en de gemeente samen uitgewerkt en vastgelegd in een Nota van Uitgangspunten. De uitgangspunten zijn onderdeel van een door de gemeenteraad te nemen projectbesluit. Uitgangspunt voor de gemeente is dat bij de planontwikkeling gestuurd wordt op kwaliteit en ambitie, op maatschappelijke meerwaarde, en niet primair op geld. Het goed realiseren van het beoogde concept staat voorop. Het Rijk beraad zich op haar rol bij de verdere uitvoering hiervan.

Ad 7 De ontwikkeling van het Marineterrein zal ervoor zorgen dat de hele omgeving (Oostelijke Eilanden) meer bij het centrum worden getrokken, met betere verbindingen, maar ook met de voorzieningen die passen bij een levendig centrum. De verbetering van de toegankelijkheid en het realiseren van verbindingen van en naar het Marineterrein zijn onderdeel van het project en worden uitgewerkt in de verdere planvorming. Onderdeel daarvan is het realiseren van twee definitieve verbindingen, waarvan een over de Dijksgracht en het aanleggen van een nieuwe verbinding richting het Nemo. De bereikbaarheid van het terrein is een belangrijk speerpunt voor de ontwikkeling. Het Marineterrein wordt beter toegankelijk gemaakt voor de voetganger en fietser. Het moet op de eerste plaats een voetgangersvriendelijk gebied zijn, waar de fiets te gast is. In heel uitzonderlijke gevallen wordt gemotoriseerd verkeer toegestaan, bij hoge voorkeur elektrisch. Gemotoriseerd verkeer wordt alleen toegestaan voor transport van goederen en mensen die slecht ter been zijn. Er wordt ook in deze categorie gezocht naar innovatieve vormen van mobiliteit. Openbaar vervoer is aanwezig in de directe omgeving van het Marineterrein.

Ad 8. Het gebied op de kaart zetten is een van de voornaamste taken in deze fase van het project. Een grote gedifferentieerde mix van gebruikers is daarvoor gewenst. In het concept wordt ook ruimte geboden voor de in het initiatiefvoorstel genoemde functies. Een aantal gebouwen die volgend jaar vrijkomen lenen zich goed voor maatschappelijke functies. Makerversity biedt momenteel werkplekken voor makers uit de stad en bieden ook lidmaatschappen aan voor een gereduceerd tarief.

Ad 9. De invulling van de vrijkomende gebouwen volgend jaar is nog onderwerp van uitwerking. Het college vind dit voorstel sympathiek en wil graag onderzoeken of het beschikbaar maken van ruimte voor atelierwoningen in de volgende fase van het project is in te passen binnen het concept. De inzet is om in de woonwerkgebouwen werkplaatsen en ateliers te realiseren, waarbij ook het verbinden tussen cultuur en innovatie centraal staat.

Ad 10. Het college ziet geen aanleiding om een nadere visie op te stellen op dit punt. De buurt heeft immers momenteel een poortgebouw aan de Kattenburgerstraat dat kan worden geprogrammeerd door de buurt zelf. Indien de huidige beheerder van dit gebouw mogelijkheden ziet voor samenwerking, dan gaat het project hierover graag in overleg. De buurt wordt regelmatig uitgenodigd om programma te organiseren op het Marineterrein. Het buurtplatform dat in het leven is geroepen aan de start van het project, zou hier een coördinerende rol in kunnen vervullen.

Ad 11 Het Marineterrein vormt momenteel een oase van groene ruimte in de stad. Deze groene ruimte is ook van belang voor de innovatieve instellingen en bedrijven. Het is een omgeving waar je kunt ontspannen en creatief kunt zijn. Maar ook voor de rest van Amsterdam is dat een genot. Een belangrijk deel van de open ruimte wordt behouden en wordt waar mogelijk ingezet ten behoeve van sport. Voorbeelden hiervan zijn het creëren van zwemmogelijkheden, hardlooproutes en de geplaatste fitnesstoestellen. Het moet een bijzondere plek worden waar alle Amsterdammers elkaar kunnen ontmoeten en genieten van het groen, water en uitzicht over de stad.

Ad 12. De Voorwerf blijft een intiem stadspark. Elders op het terrein wordt extra groen aangeplant en wordt aandachtig nagedacht over de biodiversiteit. De waardevolle bonnengroepen worden behouden en geven aanleiding om eromheen "pocketparks" aan te leggen. Aan de westzijde van het terrein komt een grote groene ruimte voor sport en tijdelijke- met de ambitie verbonden - evenementen. Er wordt geen rekening gehouden met kleinschalige stadslandbouw.

Ad 13. Het college onderschrijft het belang van onderwijs. Het Marineterrein zal uitgroeien tot een locatie waar naast internationaal georiënteerde topinstellingen en bedrijven, ook onderwijs deel uitmaakt van het programma. Het is juist deze combinatie die het mogelijk maakt om daadwerkelijk innovatief te kunnen zijn en hiervan op brede schaal te kunnen profiteren. Op het Marineterrein wordt al flink ingezet op educatie en talentontwikkeling, zo zijn er zijn drie educatieve instellingen gevestigd (Growth Tribe,TVAcademyenThe App Academy)en wordt er gewerkt aan een gezamenlijk educatieprogramma voor professionals en een educatief programma (waaronder een zomerkamp voorjongeren) i.s.m. de instellingen rond het Oosterdok.

Ad 14 en 15. Het college onderschrijft het belang om de omgeving te betrekken in de ontwikkeling van het Marineterrein. De ruimtelijke ontwikkeling zoals deze is voorgesteld is deels gebaseerd op de oude Eilandenstructuur. De ontwikkeling van het Marineterrein doet wat dit punt betreft wat passend en haalbaar is voor het project. De Oostelijke Eilanden betreft een omgeving dat de komende jaren enorm wordt ontwikkeld. Het project heeft deze ontwikkelingen in het vizier. Met name op de onderwerpen duurzaamheid, sport, wonen en mobiliteit ziet het project een sterke relatie met de omgeving. Momenteel wordt door de gemeente een gebiedsverkenning Oostelijke binnenstad uitgevoerd, waarin alle lopende en nog op te starten projecten worden geïnventariseerd om een integrale ontwikkeling van dit gebied te borgen. Vanuit het project is er overleg gestart met de woningcorporaties in het gebied. Het doel is zorgen voor goede onderlinge afstemming en eventuele samenwerking te zoeken, ook met betrekking tot dubbelgebruik van de parkeergarage aan de Kattenburgerstraat. Het Marineterrein heeft de ambitie om van de Kattenburgerstraat een aantrekkelijke stadsstraat te maken.

Ad 16. Al in 2013 is gekozen voor een strategie waarbij stapsgewijs wordt ontwikkeld. Er komt geen gedetailleerd plan, maar er wordt in de loop der jaren behoedzaam en wendbaar op basis van vooraf vastgelegde ambities en uitgangspunten ontwikkeld, door Rijk en gemeente gezamenlijk. De organisatie hiervan vindt plaats vanuit Bureau Marineterrein Amsterdam. In de huidige projectfase wordt de ontwikkelstrategie nader uitgewerkt, zodat kan worden bepaald met welke partijen dit het beste kan worden gerealiseerd. Zowel private partijen als bewoners van de stad zullen daarin worden betrokken.

Ad 17. Er is een breed participatieproces opgezet dat past bij het innovatieve karakter van het concept.

Concluderend: Het college adviseert om het initiatiefvoorstel te verwerpen.

Met vriendelijke groet,


Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

--------------------------------------------------------------------------

Bekijk hier het volledige voorstel van GroenLinks (PDF):

'Nieuw Kattenburg: Het Marineterrein als Creatieve Oase en Lofzang op de Gemengde Stad'


donderdag 5 oktober 2017

Het Nieuwe Marineterrein - Videoregistratie van een informatiebijeenkomst in Pakhuis De Zwijger

Van de site van Pakhuis De Zwijger:
4 oktober 2017 
Voor de zomer heeft het college van B&W de eerste ideeën voor de toekomst van Marineterrein Amsterdam bekend gemaakt. Velen hebben hierop gereageerd. Nadere onderzoeken zijn verricht. Aan de eerste ideeën is verder gewerkt. De plannenmakers van Rijk, gemeente, stadsdeel en Bureau Marineterrein Amsterdam presenteren tijdens deze avond de voortgang.
Kijk hier het plenaire gedeelte van de avond terug:

woensdag 4 oktober 2017

Blogarchief